Създаване на овощна градина

           При създаването на нова овощна градина се изисква  предварително да се проучат агроекологичните условия на района, от които зависи  както изборът на видовете и сортовете за засаждане, така и провеждането на агротехническите мероприятия. Различните овощни видове и сортове имат определени изисквания към климатичните и почвените условия. С оглед на тези специфични изисквания, трябва да се направи точна преценка кои овощни видове и сортове  биха могли да се отглеждат на дадено място. Такава преценка се прави от опитен агроном, специалист по овощарство.               

            За засаждане трябва да се избират видове и сортове, за които е сигурно, че при дадените условия ще виреят и плододават добре и ще дават качествена продукция. След  като се уточнят  сортоподложковите комбинации, за необходимото количество овощни дръвчета   се прави  заявка при лицензиран производител на посадъчен материал. 

            Важен момент е предварителната подготовка на почвата, която включва:

  • -унищожаване на плевелната растителност с подходящи хербициди;
  •  -предпосадъчно торене с оборски тор, фосфорни и калиеви торове, в зависимост от почвения анализ; 
  • -риголване на дълбочина 60-70 см или продълбочаване;
  • -подравняване на площта.

            Уточняват се  разстоянията и схемите на засаждане, след което се пристъпва към маркиране, като се използват земемерни уреди или жалони. Определянето на точното място на всяко дръвче е най-добре да се извърши с маркирана тел. Изкопаването на посадъчните ямки се извършва ръчно или механизирано с размери 55-60 см в диаметър и около 50 см дълбочина.  Когато не е извършено запасяващо торене, при  самото засаждане на дръвчето се тори, като  във всяка ямка се внася по 1 кофа оборски тор, около 150-200 г троен суперфосфат и 80-100 г калиев тор /количествата са в зависимост  от почвения анализ/.

            Най-подходящото време за засаждане на всички овощни видове /с изключение на ореха/ е есента след листопада до настъпването на студовете. При невъзможност засаждането да се извърши през есента, то се отлага през пролетта, като трябва да приключи до набъбването на пъпките.